ΔΙΑΒΑΖΕΤΕ :

Αξιολόγηση των προβλημάτων στην Αγροδιατροφή της Π. Κ. Μ.

Αξιολόγηση των προβλημάτων στην Αγροδιατροφή της Π. Κ. Μ.

Ποια προβλήματα καλείται να επιλύσει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας στον αγροδιατροφικό τομέα

Ο αγροτικός τομέας αποτελούσε και συνεχίζει αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους τομείς παραγωγής στη χώρα μας. Η σπουδαιότητα του εντοπίζεται τόσο στην οικονομία όσο και στην ελληνική κοινωνία.

 

Ωστόσο, εμφανίζει κάποια προβλήματα, τα οποία επηρεάζουν την ανταγωνιστικότητα το τομέα, το περιβάλλον και την προσαρμογή του τομέα στις συνθήκες αγοράς και τα γεωργικά επιδόμα. Οι δυσκολίες εντοπίζονται στις εξής κατηγορίες:

 

Α. Ανθρώπινο Δυναμικό

 

1. Γήρανση αγροτών

Οι γηραιότεροι αγρότες δεν είναι πρόθυμοι να εγκαταλείψουν τη γεωργική απασχόληση, πόσο μάλλον να εκπαιδευτούν και να καταρτιστούν για να μπορέσουν να διαμορφωθούν στις νέες συνθήκες. Έτσι, υπάρχει καθυστέρηση εφαρμογής ή ακόμη και η μη εισαγωγή νέων τεχνολογιών.

 

2. Χαμηλό επίπεδο επαγγελματικής κατάρτισης

Παρατηρείται ότι οι αγρότες δεν είναι και τόσο καλά καταρτισμένοι επαγγελματικά, κάτι που δεν ευνοεί την παρακολούθηση σχετικών προγραμμάτων που αφορούν την εκπαίδευση και την κατάρτιση τους.

 

3. Απουσία επιχειρηματικής προσέγγισης

Οι αγρότες αντιμετωπίζουν την δουλειά τους με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο, κάτι το οποίο οφείλει να αλλάξει. Η αγροτική δουλειά θα πρέπει να αντιμετωπίζεται πλέον ως σύγχρονη επιχείρηση και να συνοδεύεται από όλα τα χαρακτηριστικά των επιχειρήσεων αυτού του κλάδου, όπως είναι ο προϋπολογισμός, το επιχειρηματικό πλάνο. Θα πρέπει να μάθουν να λειτουργούν ανταγωνιστικά.

 

Β. Το μέγεθος των εκμεταλλεύσεων

 

Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις είναι κυρίως μικρής έκτασης αγροτεμάχια και διάσπαρτα. Η κατάσταση αυτή έχει ως αποτέλεσμα να μην ευνοείται η οικονομική τους ανάπτυξη και η χρήση των συντελεστών παραγωγής να είναι αποτελεσματική.

 

Επιπλέον, ο μικρός κλήρος αναγκάζει τους παραγωγούς να εντατικοποιήσουν την εργασία τους και να χρησιμοποιήσουν μεγαλύτερη ποσότητα φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων.

 

Γ. Οι υποδομές

 

Στον τομέα των υποδομών, όσον αφορά τη φυτική παραγωγή, παρατηρούνται μεγάλες ελλείψεις σε αρδευτικά δίκτυα, σε αγροτικούς δρόμους και σε ηλεκτρικό δίκτυο.

 

Στον κλάδο της ζωικής παραγωγής παρατηρείται ότι η πλειοψηφία των ήδη υπαρχουσών εγκαταστάσεων δεν είναι αδειοδοτούμενες. Γεγονός που εμποδίζει τους κτηνοτρόφους να συμμετάσχουν σε επιδοτούμενες δράσεις εκσυχρονισμού των γεωργοκτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων.

 

Στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας η σχέση συμμετοχή της ζωικής και της φυτικής παραγωγής στο αγροτικό εισόδημα κινείται στα επίπεδα περίπου του 20% - 80% και έχει ως συνέπεια ένα ιδιαίτερο ελλειμματικό ισοζύγιο σε ζωικής προέλευσης προϊόντα.

 

Δ. Η υποβάθμιση των φυσικών πόρων

 

Η Π.Κ.Μ. χαρακτηρίζεται από μονοκαλλιέργεια και εντατικοποίηση της παραγωγής, γεγονός που δημιουργεί προβλήματα στην γονιμότητα των εδαφών με συνέπεια τις χαμηλές αποδόσεις και την ποιοτική υποβάθμιση τους.

 

Επιπλέον, η αλόγιστη χρήση νιτρικών λιπασμάτων και οι συνεχείς γεωτρήσεις επιβαρύνουν σημαντικά τον υπόγειο υδροφορέα, με το πρόβλημα της υφαλμύρωσης και της νιτρορύπανσης να κάνουν την εμφάνιση τους.

 

Εκτός από την επιβάρυνση του υπόγειου υδροφορέα, παρατηρείται και υποβάθμιση της ποιότητας των εσωτερικών υδάτων αλλά και των υδάτινων όγκων όπως λίμνες και ποταμοί (Κορωνεία, Δοϊράνη, Κερκίνη,Αξιός, Στρυμώνας), που οδηγεί σε μείωση των ιχθυοπληθυσμών.

 

Ε. Ο χαμηλός βαθμός σύνδεσης της έρευνας και της καινοτομίας με την παραγωγή

 

Η αγροτική έρευνα παράγει αποτελέσματα, τα οποία όμως δεν διαχέονται στους αγρότες, και έτσι δεν επιλέγονται οι βέλτιστες οικονομικές λύσεις και κατά συνέπεια δεν υπάρχει η μεγαλύτερη δυνατή απόδοση με το χαμηλότερο δυνατό κόστος.

 

ΣΤ. Ο χαμηλός βαθμός σύνδεσης της παραγωγής με τις αγορές

 

Οι υφιστάμενες καλλιέργειες και η παραγωγή τους στην Π.Κ.Μ. συνδέονται σε μικρό βαθμό με τις ανάγκες και τη ζήτηση της αγοράς.

 

Έχουν διαμορφωθεί ως αποτέλεσμα των ενισχύσεων συγκεκριμένων καλλιεργειών, όπως το βαμβάκι, ο καπνός, το σιτάρι και το καλαμπόκι.

 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να υπάρχει υπερπαραγωγή συγκεκριμένων προϊόντων της Ενιαίας Αγοράς αλλά και της τοπικής.

 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τα οπωροκηπευτικά και τα δενδροκομικά προϊόντα, που προωθούνται στην περιοχή από άλλα μέρη της χώρας ή του εξωτερικού για να καλυφθεί η ζήτηση της τοπικής αγοράς.

 

ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

 

Ιστοσελίδα: http://www.pkm.gov.gr/

facebook: https://www.facebook.com/pkmakedonias

twitter: https://twitter.com/PKMakedonias

X